Dochodowe i majątkowe metody wyceny firmy – porównanie

Wycena firmy może być przeprowadzone z użyciem różnego rodzaju metod. Wiedzą o tym najlepiej doradcy zatrudnieni w volante.pl/wycena-spolek-przedsiebiorstw-firm – biurze doradztwa biznesowego, specjalizującego się właśnie w tematyce wycen firm oraz innego rodzaju podmiotów gospodarczych.

Do popularnych typów metod wykorzystywanych w czasie wyceny firm należą przede wszystkim metody majątkowe oraz metody dochodowe.

Najpowszechniej wykorzystywaną metodą dochodową w wycenie firmy jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.61412331221918880(9)
Najpowszechniej wykorzystywaną metodą dochodową w wycenie firmy jest zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Metody majątkowe.

Majątkowe metody wyceny firm biorą pod uwagę wartość zobowiązań i aktywów danego przedsiębiorstwa, nie uwzględniając faktur generowania przez podmiot zysków w przyszłości, jak również zmieniającej się w czasie wartości pieniądza.

Do metod majątkowych zaliczają się przede wszystkim metody: księgowa, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna oraz odtworzeniowa.

Metody dochodowe.

W odróżnieniu od metod majątkowych, dochodowe metody wyceny firmy opierają się na stwierdzeniu, iż firma warta jest tyle, ile będzie w stanie w przyszłości wytworzyć dochodów.

Najpowszechniej wykorzystywaną metodą dochodową w wycenie firmy jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Inne typy metod dochodowych to metody zdyskontowanych zysków, dywidend lub wartości dodanej (ekonomicznej albo rynkowej).

Metody mieszane.

Warto również pamiętać o tym, że prócz metod majątkowych oraz dochodowych, przy wycenie firmy wykorzystane być mogą metody mieszane. Łączą one cechy sposobów wyceny opartych na majątku oraz dochodzie, a wśród nich wyróżnić można między innymi metodę Szwajcarską, niemiecką, goodwill czy też Schmalenbacha.