Polityka Równych Szans W Zakresie Zatrudnienia

Spółka Albatros Aluminium zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wszelkich norm prawnych związanych z zatrudnieniem.

Ponieważ mamy świadomość tego, że jakość organizacji oraz pozycję Spółki na rynku określają jej pracownicy, dlatego też zabezpieczamy ich przed wszelkimi formami dyskryminacji związanej z płcią, wiekiem, wyznaniem, pochodzeniem rasowym, stanem cywilnym, orientacją seksualną, ciążą czy niepełnosprawnością zarówno na etapie rekrutacji jak i podczas zatrudnienia.

Promujemy rozwój pracowników i zapewniamy sprawiedliwe wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy.

W trakcie realizacji rekrutacji i zatrudnienia Albatros Aluminium Sp. z o.o. będzie kierował się zasadami sprawiedliwości oraz promowaniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Arkadiusz Bruski
Prezes Zarządu
Albatros Aluminium Sp. z o.o.