Projekty dofinansowane przez Unię Europejską - Perspektywa 2007 – 2013

 • Demonstrator +

  Demonstrator +

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Albatros Aluminium Sp. z o.o., jako lider konsorcjum EXALU5000 zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx". Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  - Albatros Aluminium Sp. z o.o.
  - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych
  - Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
  - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

  Dofinansowanie odbywa się z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego: „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej – DEMONSTRATOR+".

  Na kolejnych podstronach zamieszczać będziemy informacje dotyczące postępowań ofertowych związanych z realizacją projektu.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

  Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie:

  http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/demonstrator-wsparcie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-w-skali-demonstracyjnej/

  Zaproszenie do składania ofert >
 • 4.6 PO IG

  4.6 PO IG

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo – chłodzących".
  Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 4.6 Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Całkowity koszt realizacji projektu to 51.027.780,00 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 19.893.000,00 zł.

  Na kolejnych podstronach znajdą się szczegółowe informacje dotyczące postępowań ofertowych związanych z realizacją projektu, oraz linki do stron związanych z dotacjami z funduszy unijnych.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

 • 4.4 PO IG

  4.4 PO IG

  Z ogromną przyjemnością informujemy,  że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie do produkcji grupy innowacyjnych paneli ALU - Therm".

  Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Całkowity koszt realizacji projektu to 49.200.000,00 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 20.000.000,00 zł.

  Na kolejnych podstronach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetargów związanych z realizacją Projektu, oraz linki do stron związanych z dotacjami z funduszy unijnych.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

  Zaproszenie do składania ofert >
 • 4.3 Wdrożenie technologii Pro Highest Precison Machining

  4.3 Wdrożenie technologii Pro Highest Precison Machining

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii Pro Highest Precision Machining (Pro HPM) w tłoczni w Wałczu".

  Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 4.3 – Kredyt technologiczny, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Całkowity koszt netto realizacji projektu to 8.912.000,00 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 4.000.000,00 zł.

  Na kolejnych podstronach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetargów związanych z realizacją Projektu, oraz linki do stron związanych z dotacjami z funduszy unijnych.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres 
  info@albatros-aluminium.com

 • 4.1 Wdrożenie systemu zarządzania ISO 14001

  4.1 Wdrożenie systemu zarządzania ISO 14001

  „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” 

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 26.03.2012 Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu " Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w innowacyjnej tłoczni w Wałczu". 

  Przedmiotem projektu było wdrożenie systemu ISO 14001 w Albatros Aluminium Sp. z o.o. Projekt niniejszy przyczynia się do poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz implementuje system zarządzania środowiskiem do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, dostosowując je do krajowych oraz unijnych wymogów w zakresie ochrony środowiska. W konsekwencji projekt przyczynia się do upowszechnienia systemów zarządzania środowiskowego objętego certyfikacją, a zatem efektywnej realizacji celów IV priorytetu POIiŚ i działania 4.1. 

  Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

   Całkowity koszt realizacji projektu to 70.318,00 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 28.675,00 zł. Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znaleźć można pod adresem: www.pois.gov.pl 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Zaproszenie do składania ofert >
 • 6.1 Paszport do eksportu

  6.1 Paszport do eksportu

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla rozwoju poprzez eksport Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

  Dofinansowanie odbywa się w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

  Całkowity koszt realizacji projektu to 406.309,20 zł przy czym dofinansowanie obejmuje kwotę nie przekraczającą 243.545,52 zł.

  Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znaleźć można pod adresem: www.poig.gov.pl

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


  Zaproszenie do składania ofert >
 • Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

  Albatros Aluminium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja badań przemysłowych w ramach projektu planowanego przez zamawiającego do realizacji w ramach działania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015).

  Dokładna specyfikacja przedmiotu zamówienia, wymagane dokumenty, kryteria dotyczące oferentów oraz wyboru oferty, jak również szczegółowy opis procedury przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostały określone w dokumencie: „Zapytanie ofertowe”, który znajduje się poniżej, wraz z projektem umowy na realizację usługi i  możliwy jest do pobrania.

  Kompletne oferty prosimy składać do 26 listopada 2015r. do godz. 24:00 pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego: ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań w formie pisemnej, w języku polskim, w zaklejonym opakowaniu lub kopercie, osobiście lub za  pośrednictwem poczty, przesyłką poleconą, albo kurierem a także elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.komorowicz@albatros-aluminium.com. W każdym przypadku za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej wpływu pod wyżej wskazanym adresem.

  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

  Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań lub elektronicznej na adres info@albatros-aluminium.com

  Szanowni Państwo,
  pragniemy poinformować, iż w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego z 19 listopada 2015r. wybrano ofertę Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

  Do pobrania:

  -        Zapytanie ofertowe.pdf

  -        Załącznik nr 1 oferta.pdf

  -        Załącznik nr 2 umowa.pdf